+48 (32) 323 10 10  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
                                                                                                 
001. Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec po uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest przewozem kabotażowym?
 1. nie, jest przewozem międzynarodowym;
 2. tak;
 3. nie, jest przewozem kombinowanym.

 
002. Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest:
 1. opłata skarbowa;
 2. cło;
 3. winieta.

 
003. Jaka jest wysokość kary za wykonywania transportu drogowego bez wymaganej licencji lub wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ?
 1. 8000 zł, przy czym kierowca może dodatkowo zostać ukarany mandatem;
 2. 6000 zł;
 3. 4000 zł.

 
004. Który z niżej wymienionych dokumentów nie jest wymagany przy wniosku o uzyskanie licencji na międzynarodowy transport drogowy?
 1. certyfikat kompetencji zawodowych;
 2. kserokopia dowodu osobistego z numerem PESEL właściciela przedsiębiorstwa;
 3. dokumenty potwierdzające wymagane zabezpieczenie finansowe.

 
005. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia, podlega karze grzywny:
 1. 8 000 złotych;
 2. 10 000 złotych;
 3. 2 000 złotych.

 
006. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego zezwolenia, podlega karze grzywny:
 1. 8 000 złotych;
 2. 10 000 złotych;
 3. 2 000 złotych.

 
007. Czy przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne, zakupując nowy pojazd, ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia?
 1. tak;
 2. nie;
 3. tylko wtedy, gdy pojazd jest leasingowy.

 
008. Stosowanie jakich cen za przewóz rzeczy jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji?
 1. przewóz po cenach dumpingowych;
 2. stosowanie cen konkurencyjnych;
 3. przestrzeganie cennika opłat podanego do publicznej wiadomości.

 
009. Czy kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien ukończyć szkolenie specjalistyczne?
 1. przepisy nie określają takiego obowiązku dla kierowców;
 2. tak, ale dotyczy to tylko materiałów promieniotwórczych;
 3. tak, co 5 lat.

 
010. Konkurencja międzygałęziowa, to konkurencja pomiędzy:
 1. firmami ogólnokrajowymi a lokalnym;
 2. firmami transportu samochodowego;
 3. firmami transportu samochodowego a kolejowego.

 
011. Co powinien posiadać w pojeździe kierowca samochodu ciężarowego wykonujący krajowy przewóz okazjonalny?
 1. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub wypis z licencji;
 2. wypis z licencji i zaświadczenie;
 3. wypis z licencji i zezwolenie.

 
012. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
 1. tak;
 2. nie, może być zatrudniony na innych zasadach, np. umowy zlecenia;
 3. przepisy nie regulują formy zatrudnienia.

 
013. Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, może pozbawić kierowcę prawa do wykonywania zawodu?
 1. tak, jeśli jest taka sentencja w wyroku;
 2. nie, tylko umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje zakazem wykonywania zawodu kierowcy;
 3. tak, jeżeli pracodawca straci zaufanie do kierowcy.

 
014. Czy kierowca wykonujący krajowe przewozy rzeczy pojazdem powyżej 7,5 t dmc powinien posiadać zezwolenie na takie przewozy ?
 1. nie, ponieważ w krajowych przewozach rzeczy nie są wymagane zezwolenia;
 2. tak, ale dotyczy to tylko przewozów na trasach powyżej 100 km;
 3. tak, ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane niezależnie od wielkości pojazdu.

 
015. Do wykonywania zarobkowego transportu drogowego wymagany jest dokument zwany:
 1. licencją lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. certyfikatem kompetencji zawodowych;
 3. zezwoleniem.

 
016. Czy wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających wielkości dozwolone jest karane ?
 1. tak;
 2. nie;
 3. przepisy tego nie regulują.

 
017. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym, a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego?
 1. nie;
 2. tak;
 3. nie ma takiego pojęcia w przewozach ładunków.

 
018. Do jakiej klasy towarów niebezpiecznych zalicza się olej napędowy?
 1. do klasy 2 - gazów;
 2. do klasy 3 - materiały ciekłe zapalne;
 3. do klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe.

 
019. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu mleka?
 1. tylko przystosowanym do ciągnięcia cystern;
 2. tylko odpowiednio oznakowanym;
 3. każdym.

 
020. Co kierowca powinien zawsze mieć w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego?
 1. sprawne radio z odtwarzaczem CD;
 2. CB-radio;
 3. wypis z licencji lub wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 
021. Konkurencja międzygałęziowa to konkurencja pomiędzy firmami:
 1. transportu samochodowego;
 2. transportu samochodowego a kolejowego;
 3. ogólnokrajowymi a lokalnymi.

 
022. Przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne, zakupując nowy pojazd, ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia:
 1. w każdej sytuacji;
 2. tylko jeśli wykonuje przewozy materiałów niebezpiecznych;
 3. pod warunkiem, że jest pojazd leasingowy.

 
021. Czy wykonując przewóz artykułów szybko psujących się (ATP) można kontynuować jazdę w porach dnia kiedy obowiązują prawne zakazy w tym zakresie?
 1. tak, takie przewozy są wyłączone z zakazów;
 2. nie;
 3. tak, ale wymagane jest specjalne zaświadczenia wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

022. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz świeżych grzybów?

 1. do przewozu artykułów szybko psujących się;
 2. do przewozów artykułów chemicznych;
 3. do przewozów artykułów sypkich.

 

 023. Czy w przyczepie ciągniętej przez pojazd samochodowy wolno przewozić osoby?

 1. nie wolno;
 2. wolno, ale wyłącznie w przypadku przewozu dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie odpowiednio dostosowanej do przewozu osób;
 3. wolno, ale wyłącznie w przypadku przewozu konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe.

 
024. Czy w krajowym zarobkowym przewozie rzeczy występują zezwolenia?
 1. tak, zawsze;
 2. tak, ale tylko przy przewozach na odległość powyżej 80 km;
 3. nie, z wyjątkiem ładunków nienormatywnych.

 
025. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym, a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego?
 1. nie;
 2. tak;
 3. nie ma takiego pojęcia w przewozach ładunków.

 
026. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy?
 1. w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną;
 2. w zakresie przewozu materiałów wybuchowych;
 3. w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych.

 
027. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się dostawę mebli ze sklepu do siedziby klienta własnym środkiem transportu bez wystawienia faktury za przewóz?
 1. do przewozów na potrzeby własne;
 2. do przewozów zarobkowych;
 3. do przewozów prywatnych.

 
028. Jaka forma transportu nie występuje w zakresie drogowego przewozu rzeczy?
 1. przewóz regularny specjalny;
 2. przewóz kabotażowy;
 3. transport kombinowany.

 
029. Ile gałęzi (rodzajów) transportu musi występować w transporcie kombinowanym?
 1. co najmniej dwa;
 2. wystarczy jedna, np. transport samochodowy;
 3. co najmniej trzy.

 
030. Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu przewozu?
 1. nie dotyczy tylko części krajowej przewozu;
 2. tak, dotyczy zarówno części krajowej jak i międzynarodowej przewozu;
 3. nie, dotyczy tylko części międzynarodowej przewozu.

 
031. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu paliw?
 1. każdym;
 2. tylko przystosowanym do przewozu towarów niebezpiecznych i odpowiednio oznakowanym;
 3. każdym oznakowanym pomarańczową tablicą na przedniej ścianie kabiny.

 
032. Czy wykonując przewóz artykułów szybko psujących się (ATP) można kontynuować jazdę w porach dnia kiedy obowiązują prawne zakazy w tym zakresie?
 1. tak, takie przewozy są wyłączone z zakazów;
 2. nie;
 3. tak, ale wymagane jest specjalne zaświadczenia wydane przez ministra właściwego do spraw transportu.

 
033. Czy cysterna do przewozu paliwa płynnego powinna być specjalnie oznakowana?
 1. nie, ponieważ i tak wiadomo że w cysternach przewozi się paliwo;
 2. tak, na obydwu bokach cysterny powinien być widoczny napis - PALIWO;
 3. tak, zgodnie z wymaganiami konwencji ADR.

 
034. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
 1. tak, obowiązkowo;
 2. nie, może być zatrudniony na innych zasadach, np. umowy zlecenia;
 3. przepisy nie regulują form zatrudnienia.

 
035. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy?
 1. tak, obowiązkowo;
 2. nie, może być zatrudniony na innych zasadach, np. umowy zlecenia;
 3. tak, ale tylko w przypadku emerytów.

 
036. Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy:
 1. 70 – 74;
 2. 75 – 80;
 3. 81 – 85.

 
037. Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej ładunków w tonach?
 1. samochodami ciężarowymi;
 2. samolotami;
 3. pociągami.

 
038. Czy przedsiębiorca wykonujący przewozy rzeczy na potrzeby własne pojazdem powyżej 3,5 t dmc może wykonywać przewozy zarobkowe ?
 1. tak, jeżeli wykonuje je bardzo rzadko;
 2. nie, ponieważ przy takich przewozach wymagane jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja;
 3. tak, jeżeli pobierze zapłatę za przewóz gotówką.

 
039. Czy podczas wykonywania transportu zarobkowego samochodem ciężarowym do 3,5 t dmc powinien posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję ?
 1. tak, ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagane jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja, niezależnie od wielkości pojazdu;
 2. nie, dla pojazdów do 3,5 t nie ma takiego obowiązku;
 3. nie, ale powinien wystąpić o zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne.

 
040. Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec (bez przekraczania granicy) przez kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie transportu międzynarodowego jest przewozem kabotażowym ?
 1. tak, dozwolonym w pewnych warunkach po uprzednim wykonaniu przewozu międzynarodowego;
 2. tak, w każdym przypadku niedozwolonym;
 3. nie, jest to przewóz międzynarodowy.

 
041. Do jakiego rodzaju ładunków zalicza się mleko w cysternie (surowe lub pasteryzowane) przeznaczone do bezpośredniego spożycia ?
 1. do artykułów niewrażliwych na temperaturę przewozu;
 2. do artykułów szybko psujących się;
 3. do artykułów gospodarstwa domowego.

 
042. Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się:
 1. pogoda;
 2. budynki;
 3. współpracownicy.

 
043. Kierowca, zanim wyruszy w trasę powinien wykonać:
 1. obsługę techniczną;
 2. tankowanie zbiorników paliwa do pełna;
 3. kontrolę zamknięcia naczepy.

 
044. Czy osoba, która ukończyła kurs z zakresu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej i zdała pozytywnie egzamin, powinna znać zasady zatrudnienia oraz czasu pracy kierowców?
 1. nie, od tego jest zatrudniony w firmie wyspecjalizowany personel w tym zakresie;
 2. tak, powinien posiadać taką wiedzę;
 3. tak, jednak tylko wówczas, jeśli osoba ta jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa transportowego.

 
045. W jakiej spółce wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki?
 1. w spółce akcyjnej;
 2. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. w spółce cywilnej.

 
046. Czy spółka akcyjna może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu zarobkowego?
 1. nie;
 2. tak;
 3. tak, ale pod warunkiem posiadania przynajmniej 100 pojazdów.

 
047. Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji przesyłki spedycyjnej?
 1. przewoźnik;
 2. spedytor;
 3. klient.

 
048. Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne?
 1. musi posiadać licencję międzynarodową na przewóz rzeczy;
 2. przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych wymagań;
 3. musi posiadać odpowiednią licencję na przewóz rzeczy, określoną w ustawie o transporcie drogowym.

 
049. Czy przewóz wyrobów wyprodukowanych przez własną firmę należących do niej samochodem ciężarowym przez zatrudnionego w tej firmie kierowcę, jest przewozem na potrzeby własne?
 1. tak;
 2. nie, są to przewozy na użytek osobisty;
 3. tak, ale tylko w przypadku przewożenia produktów do własnych sklepów.

 
050. W jakiej formie przeprowadzany jest egzamin dotyczący uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej?
 1. w formie testu oraz zadań pisemnych do rozwiązania;
 2. w formie ustnej - część teoretyczna, a następnie egzamin z części praktycznej;
 3. dowolnej - o formie egzaminu decyduje komisja.

 
051. W jaki sposób kierowca wykonujący przewóz drogowy pojazdem o dmc przekraczającej 3,5 t, może wnieść opłatę za przejazd po płatnym odcinku drogi krajowej w Polsce?
 1. kupując kartę opłaty drogowej;
 2. elektronicznie, poprzez urządzenie montowane w pojeździe, który należy pozyskać u operatora systemu opłat;
 3. w Polsce płatne są tylko autostrady i drogi ekspresowe, więc na drodze krajowej opłata nie jest wymagana.

 
052. Jaki dokument może okazać kierowca na granicy polsko-rosyjskiej zamiast zezwolenia dwustronnego, w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z Polski do Rosji?
 1. zezwolenie dwustronne jest wymagane w każdym przypadku;
 2. zezwolenie EKMT;
 3. karnet TIR.