BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Co 5 lat każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym. Po takim szkoleniu uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest podstawą do uzyskania wpisu do prawa jazdy w postaci kodu 95. Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Prawo jazdy

Prawo jazdy - dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. Produkcją polskich praw jazdy oraz ich personalizacją zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Prawo jazdy jako pierwsi wprowadzili Francuzi. Zgodnie z zarządzeniem paryskiej policji od 1893 roku musiał je posiadać każdy kierowca w tym mieście. Od 1899 roku zasada ta została rozszerzona na cały kraj.

W Polsce warunki uzyskania oraz uprawnienia określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, zwana Prawem o ruchu drogowym oraz rozporządzenia szczegółowe m.in.:

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Prawo jazdy uprawnia do kierowania

 

 1. kategoria A

a) motocyklem,

b) motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg

2. kategoria A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW

3. kategoria B:

        a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

        b) mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,

        c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

4. kategoria B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

5. kategoria C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

6. kategoria C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

7. kategoria D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

8. kategoria D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

9. kategoria T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

10. kategoria B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,

11. kategoria C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

12. kategoria D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

 1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
 2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
 3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
 4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Wymagania

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
 3. odbyła wymagane szkolenie,
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wiek

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T

18 lat - dla kategorii A lub B (od 1 czerwca 2002 r., poprzednio było 17 lat, a w latach 70. nawet 16 lat)

18 lat - dla kategorii B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,

21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E

Liczba godzin szkolenia wymaganego dla danej kategorii

W przypadku teorii liczba godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin (szkolnych - 45 min.) dla kategorii A, A1, B, B1, T;
 • 20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 • 60 godzin przy kategorii D.

powyższe wymogi nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A, B, C lub D jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kat. A1, B1, C1 lub D1 albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie prawa jazdy odpowiednio kat. A1, B1, C1 lub D1

W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii, to:

 1. liczba godzin zajęć teoretycznych dla kategorii prawa jazdy A, A1, B, B1, T ulega zmniejszeniu o 10 godzin dla każdej kategorii
 2. liczba godzin zajęć teoretycznych dla kategorii prawa jazdy C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E ulega zmniejszeniu o 5 godzin dla każdej kategorii

2) w zakresie kat. C, C1, D lub D1 to liczba godzin zajęć praktycznych ulega:

 1. zmniejszeniu o 10 godzin przy kat. C lub C1, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kat. D lub D1
 2. zmniejszeniu o 20 godzin przy kat. D lub D1, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kat. C lub C1

3) w zakresie kat. A lub B, to liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10 jeżeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kat. A1 lub B1

Zastrzeżenia

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 1. u której w wyniku badania przeprowadzonego przez psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. w stosunku do której orzeczony został - prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Międzynarodowe prawo jazdy

 1. Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.
 2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez właściwego starostę. Jest ono wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Prawo jazdy wydane za granicą

 1. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
 2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu.
 3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy.
PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY