DO GÓRY

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają kolejnemu obowiązkowi, a mianowicie obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy. Nowy dokument posiada wbity kod z początkowym nr „95”, co zgodnie z przepisami unijnymi – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego. Wszyscy kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy na terenie UE będą musieli najpóźniej do 10 września 2014 roku wymienić prawo jazdy i w nowym dokumencie uzyskać wpis kodu „95”.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

 

Z ogromną satysfakcją informujemy, że firma POLCOM Janusz Markiewicz rozpoczęłą realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Euriopejskich pod nazwą "Pewna droga do pracy". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa wraz z podniesienie poziomu kompetencji cywilizacyjnych oraz umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych dla 68 osób (34 kobiet i 34 mężczyzn), zamieszkujących teren województwa śląskiego, zaliczających się do grupy określonej mianem "Młodzież NEET". Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełną świadomość odnośnie obierania kierunku ścieżki zawodowej (zajęcia z doradcą zawodowym) oraz posiadanie konkretnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych (m.in. kurs prawa jazdy kat. C, C+E, D; kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs ECDL BASE), sprawi iż osoby, które ukończą projekt będą w stanie samodzielnie i w pełni aktywnie radzie sobie na rynku pracy.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. wiek beneficjentów 20-29 lat. Ponadto osoba musi spełnić trzy warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo – nie pracuje w żadnej formie: umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, samozatrudnienia itd),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. W praktyce oznacza to, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia,

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...

 

Listwa

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY