BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Co 5 lat każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym. Po takim szkoleniu uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest podstawą do uzyskania wpisu do prawa jazdy w postaci kodu 95. Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Zwolnij hamulce...

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zwolnij hamulce swojej kariery zawodowej! Kierunek: kierowca zawodowy”.

Projekt dedykowany jest dla 108 osób (w tym 42 kobiety) o niskich kwalifikacjach, będących w wieku powyżej 30 lat. Osoby te muszą zamieszkiwać w województwie śląskim, być osobami bezrobotnymi (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) lub biernymi zawodowo. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych ww. osób.

Przewidywane formy wsparcia:

 • IPD (Indywidualny Plan Działania, wsparcie doradcy zawodowego,
 • szkolenia zawodowe kierowców kategoria C, C+E,
 • kwalifikacja wstępna,
 • Kurs Europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym,
 • Techniki negocjacji i obsługa klienta w transporcie kołowym,
 • płatne staże zawodowe (jeśli zgodne z IPD).

Bliższych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

698 640 817 – koordynator projektu

32 323 10 10 – biuro projektu

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • wiek beneficjentów powyżej 29 lat. Ponadto osoba musi spełnić trzy warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo – nie pracuje w żadnej formie: umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, samozatrudnienia itp.),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. W praktyce oznacza to, że wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia.

Miejsce realizacji projektu: województwo śląskie.

Nie zmarnuj swojej szansy – weź udział w projekcie i zdobądź zawód „kierowcy zawodowego kategorii C, C+E”

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY