+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Nowości w egzaminowaniu 2020

 

Zmiany w procesie przeprowadzania egzaminów jakie weszły w życie od stycznia 2020 roku związane są z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Kilka nowości związanych z ww. aktem prawnym obowiazywało już od lipca 2019 roku natomiast zmiany, które weszły od stycznia 2020 zapisane są w § 13 ust. 3. Zmiany według twórców rozporządzenia mają poprawić komfort zdawania egzaminu przez osobę egzaminowaną gwarantując jej zdawanie egzaminu o wyznaczonej godzinie (szczegóły poniżej) przez egzaminatora, który nie będzie się śpieszył gdyż będzie pracował w ściśle określonym harmonogramie i nie będzie zbytnio obciążony pracą.

Co zatem się zmieni?

Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków: 1) osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu wydanym podczas zapisu, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut; 2) osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu wydanym podczas zapisu, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut;

Co zatem, jeżeli z przyczyn obiektywnych np. osoba egzaminowana spóźni się więcej niż 15 min na egzamin? Otóż egzamin nie może się odbyć dla tej osoby.
A co będzie jeżeli egzaminator zachoruje lub spóźni się więcej niż 15 minut na kolejny egzamin? Odpowiedz jest prosta egzamin dla osoby egzaminowanej zostanie odwołany !!! Oczywiście WORD będzie robił wszystko aby posiadać jakąś rezerwę (!) dyżurujących egzaminatorów ale sprawa staje się kosztowna i dlatego nie do końca możliwa.

3) egzaminatorowi przydziela się:   a) nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:    
  • B+E, C1, C nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,
  • C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,
  b) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu pięćdziesięciu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1 i B,   c) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i piętnastu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2, B+E, C, C1, T,   d) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i trzydziestu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E oraz pozwolenia - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM; 4) egzaminator przeprowadza egzaminy w zakresie części praktycznej egzaminu nie więcej niż przez osiem godzin na dobę. Dopuszcza się wydłużenie czasu, o którym mowa powyżej, wyłącznie o czas, który niezbędny jest do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora. 5) W sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie liczby części praktycznych egzaminów państwowych przydzielonych egzaminatorowi w ciągu doby do dziesięciu. Za sytuacje losowe uznaje się w szczególności:   1. nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca;   2. nieobecność osoby zapisanej na egzamin;   3. przedłużony ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe ponad czas trwania egzaminów realizowanych przez pozostałych zaplanowanych do pracy egzaminatorów.       W przypadkach, o których mowa w powyżej, informację o przydzieleniu większej liczby egzaminów poszczególnym egzaminatorom, podpisaną przez dyrektora, załącza się do protokołu egzaminacyjnego, a jej kopię dyrektor przesyła najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych właściwemu Marszałkowi Województwa.