+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Zmiana Ustawy o transporcie drogowym 2021/2022

W sierpniu 2021 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury został przyjęty przez Radę Ministrów. Celem nadrzędnym projektu jest dostosowanie polskiego prawa do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Co w tym projekcie jest ważne z punktu widzenia ośrodków szkolenia i samych uczestników szkoleń? Chodzi tu między innymi o:
•    umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych (kod 95) w formie e-learningu;
•    wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy.
Ponadto, wprowadzono zmiany dotyczące:
•    szkolenia kierowców zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy,
•    nadzoru nad ośrodkami szkolenia;
•    procedury uzyskiwania prawa jazdy;
•    zawieszania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zmiany te mają na celu podwyższyć jakość szkoleń szczególnie przedłużających ważność kodu 95 oraz poprzez, między innymi, likwidację fikcyjnych obecności na tych szkoleniach.

Zgodnie z przyjętym projektem kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu (e-learning). Kursy te będą przeprowadzały Ośrodki Szkolenia spełniające dodatkowe wymagania odnośnie ciągłości organizowania tego typu szkoleń (co najmniej od trzech lat) oraz odpowiedniej infrastruktury i wykładowców.  Jak dodano, służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Jednak i w tej formie szkoleń ośrodki te będą musiały przeprowadzać metodą tradycyjną część zajęcia nieobjętych e-learningiem.

Ustanowiony zostanie nowy dokument – będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.
Wprowadzi się możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Nastąpi to po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerzono także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.
Testy kwalifikacyjne będą przeprowadzane przez WORD-y co zwiększy przejrzystość zasad przeprowadzania testu oraz czas oczekiwania na jego odbycie.

Zasady przyjęć kursantów na szkolenia kierowców zawodowych zaczną przypominać zasady przyjmowania na szkolenia kandydatów na prawo jazdy. Zanim rozpoczniemy każdy kurs czy to szkolenia okresowego czy dowolnej kwalifikacji wstępnej kierowca zwróci swoje kroki do pracowni badań psychologicznych i lekarza medycyny pracy. Wydane przez specjalistów orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy transportu drogowego należy dostarczyć do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy. Na podstawie tych dokumentów wydział wyda zainteresowanemu kierowcy profil kierowcy zawodowego (PKZ). Dopiero na podstawie PKZ ośrodek szkolenia może rozpocząć szkolenie. Profil PKZ umożliwi elektroniczny sposób obiegu dokumentów i zablokuje możliwość organizowania "fikcyjnych" szkoleń z "fikcyjnymi" terminami i obecnościami kursantów.


pdf