+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

kategoria B
Prawo jazdy kategorii B1 i B

 Kategoria B1 uprawnia do kierowania

 1. trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg. z wyjątkiem motocykla;
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t - uprawniwnie B96),
 4. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, jednakże bez prawa ciągnięcia przyczepy lub tylko z przyczepą lekką
 5. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od 24.08.2014),
 6. motocyklem trójkołowym pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od 22.12.2018),
 7. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 8. czterokołowcem, o ile nie jest rejestrowany jako motocykl. 

Minimalny wiek

 • dla kategorii B1 - 16 lat
 • dla kategorii B - 18 lat

Liczba godzin szkolenia wymaganego dla danej kategorii

W przypadkuzajęć teoretycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż 30 godzin (szkolnych – 45 min);

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż 30 godzin.

Powyższe wymogi nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B jeżeli posiadają prawo jazdy kat.B1, albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. B1

Prawo jazdy nie może być wydane m.in. osobie:

 • u której w wyniku badania przeprowadzonego przez psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • w stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, w okresie obowiązywania tego zakazu,
 • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy, w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji.