+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria A

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

  motocykl A

Kategoria A2 (od stycznia 2013 roku)

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla (wyjaśnienie: ostatnie zdanie oznacza, że motocykle, których moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2; tym samym, wyeliminowano możliwość użycia motocykli o mocy sprzed wprowadzenia modyfikacji powyżej 70 kW, czyli około 95,2 KM),       
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

motocykl A2

Kategoria A1

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

motocykl A1

Kategoria AM (od stycznia 2013 roku)

 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim,

quad

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
 • 14 lat – dla kategorii AM
 • 16 lat – dla kategorii A1
 • 18 lat – dla kategorii A2
 • 20 lat – dla kategorii A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • 24 lata dla kategorii A
Liczba godzin szkolenia wymaganego dla danej kategorii

W przypadkuzajęć teoretycznych liczba godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin (szkolnych – 45 min) dla kategorii A, A2, A1, AM

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

 • 20 godzin przy kategorii A, A2, A1, AM, C1, C1E, D1E, T,  

Powyższe wymogi nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A jeżeli posiadają prawo jazdy kat. A2 lub A1, albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A2 lub A1.

W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie w zakresie kat. A, to liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10 jeżeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kat. A2 (także A1)

Prawo jazdy nie może być wydane m.in. osobie:
 • u której w wyniku badania przeprowadzonego przez psychiatrę lub specjalistę psychoterapii uzależnień stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • w stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, w okresie obowiązywania tego zakazu,
 • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy, w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji.
Informujemy, że firma POLCOM nie organizuje kursów na kategorie A, A1, A2, AM prawa jazdy